Forside

Grundejerforeningen Daltoften er en selvbestaltet grundejerforening der er etableret og drives helt på frivillig basis.

 

Fællesskab og sammenhold er ifølge de fleste menneskers lærebog som oftest gode begreber og et godt naboskab er en god ting som vi i fællesskab skal pleje, sådan at sammenholdet styrkes. Foreningen er et forsøg på at etablere og fastholde et godt sammenhold igennem vores fælles interesse for vores vej og nærområde. Bor du på Daltoften, eller på en adresse der støder op til Daltoften og føler du et interessefællesskab med Daltoften, så er du velkommen til at være med.

 

Hvis du har ideer og forslag til emner, aktiviteter, arrangementer og sager som grundejerforeningen bør tage op, så kom ud af busken og fortæl os om det til sommerfesten, send det på en e-mail, ring til os, eller bank på vores dør og fortæl om det – det er ikke farligt. Jo flere der bakker op om grundejerforeningen, på den ene eller den anden måde, med lidt eller med meget, stort eller småt – jo flere er der til at drive værket og dermed bliver det nemmere at få sammenholdet og fællesskabet til at trives – jo nemmere bliver det at få emner og sager taget op, og arrangementer stablet på benene.

 

Jo flere der bakker op om grundejerforeningen og bliver medlemmer - jo bedre bliver økonomien og jo bedre bliver vi i stand til at lave flere og bedre arrangementer. Vi har kun det fællesskab og det sammenhold som vi hver især bidrager med gennem egen energi og eget engagement.

 

Et husstandsmedlemsskab koster kun 100 kr om året.

Vedtægter:

§1 FORENINGENS NAVN er "Daltoften", Silkeborg.

 

§2 FORENINGENS FORMÅL er at skabe sammenhold på Daltoften og være et talerør overfor kommunen og andre instanser.

 

§3 MEDLEMSBERETTIGET er alle som bor på Daltoften, eller på adresser som støder op til området og som føler et interessefællesskab. Et medlemskab dækker hele husstanden.

 

§4 FORENINGENS GENERALFORSAMLING afholdes hvert år i forbindelse med et sommerarrangement (sommerfest, Skt. Hans fest, el.lign.). Indkaldelse til generalforsamling varsles skriftligt til alle husstande på Daltoften senest 3 uger før.

 

DAGSORDEN:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab.

Pkt. 4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 10. Eventuelt.

 

Bestyrelsen består af 5-7 personer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv mht. posterne: formand, næstformand, kasserer, sekretær og alm. bestyrelsesmedlemmer. Formand og Sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Alm. bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert eller hvert andet år afhængigt af antallet. Bestyrelsen kan frit nedsætte udvalg med medlemmer udenfor bestyrelsen.

En enig bestyrelse har fuldmagt til, under ansvar overfor generalforsamling, at tegne foreningen udadtil med aftaler og underskrift. Dog ikke til aftaler som ikke kan dækkes af foreningens kontingent.

Foreningens bankkonti tegnes af kassereren med læse-adgang og kontrolmuligheder for formanden og evt. revisor.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 10 % af medlemmerne, dog mindst 4 husstande ønsker det. Varslingsfristen er 3 uger som til ordinær generalforsamling. Dagsorden må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Ligeledes kan et flertal af bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter samme retningslinjer.

 

§5 VEDTÆGTSÆNDRING kan ske på lovligt varslet generalforsamling, såfremt der opnås simpelt flertal herfor blandt de fremmødte medlemmer.

 

§6 AFSTEMNINGER. Alle valg på generalforsamlingen foretages som skriftlige afstemninger, hvis blot et medlem ønsker det. Alle medlemmerne af foreningen er valgbare. Såfremt der ved personvalg opstår stemmelighed, foretages omvalg mellem de personer, der er omfattet af stemmeligheden. Er stemmetallet herefter stadig lige, foretages lodtrækning.

 

§7 KONTINGENT. Kontingentet forfalder umiddelbart efter generalforsamlingen, dog senest den 1. sept. og betales forud til foreningens bankkonto eller til kassereren. Såfremt kontingent ikke betales, slettes pågældende medlem automatisk af medlemslisten. Udmeldelse kan ske til enhver tid. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§8 REGNSKAB. Regnskabet går fra den 23/6 til den 22/6 det følgende år. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling af den i bestyrelsen valgte kasserer. Samt at regnskabet fremlægges ved samtlige bestyrelsesmøder.

 

§9 REFERATER. Der føres en mødeprotokol. I denne indfører den af bestyrelsen valgte sekretær et kort referat, som skal godkendes af de fremmødte, inden mødet kan afsluttes. Foreningens medlemmer har til enhver tid krav på at få kendskab til protokollens indhold.

 

§10 EKSKLUSION. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende modarbejder eller ikke overholder foreningens love og vedtægter, jfr. § 3.

 

§11 OPLØSNING. Foreningen kan opløses, såfremt et flertal på mindst 66 % af de på en ekstraordinær generalforsamling fremmødte medlemmer Stemmer herfor. En sådan generalforsamling skal varsles 3 uger for og må kun have punktet "Foreningens opløsning" på dagsordenen.